תנאי השימוש של האתר

עודכן לאחרונה ביום 24 ביולי, 2014.

הסכמה לתנאי השימוש

ברוך/ה הבא/ה לאתר בריינפופ (להלן: "האתר"). אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שימוש באתר. בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע והשירות ניתנים ע"י חברת בריינפופ ישראל בע"מ ("בריינפופ"), והם ניתנים בכפוף לתנאים המופרטים בהמשך. בכניסתך לאתר ו/או בביצוע פעולה באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש באתר, כי הנך מסכים לתנאי השימוש ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם, כי תנאי השימוש באתר הזה יחייב אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בריינפופ ו/או מי מטעמה מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בריינפופ על פי תנאי השימוש באתר זה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי להשתמש בשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר. האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

שימוש הולם באתר

הינך מתחייב/ת לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר בכבוד. השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. במידה ובריינפופ תגלה ו/או תחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, היא רשאית לחסום את השימוש שלך בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

זכויות יוצרים והגבלות שימוש באתר

תנאי ההסכם חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים, בתוכנת מחשב, במאגר מחשב, ו/או בקול, לרבות התצורה והמבנה של האתר והדמויות המופיעות בו, כפי שעומדים או שיועמדו לרשות המשתמשים באתר.
מלבד במקרה בו צוין הדבר מראש, בכתב ובמפורש, זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובתכנים הכלולים באתר (כהגדרתם לעיל) - וכן שמות וסימנים מסחריים, פטנטים, מדגמים וסודות מסחריים בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים - הנם של בריינפופ ו/או של ספקיה ו/או של צדדים שלישיים בלבד, לפי העניין, בין אם סומן ככזה ובין אם לא סומן כמוגן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של בריינפופ. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו. בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים משום פגיעה בקניינו הרוחני של צד שלישי לרבות עבירה על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, על פי חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין אחרת מתוקף כל חוק, צו או תקנה אחרים כפי שישונו מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים לרבות בתכנים המוציאים שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגעים בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981.
ככל ומסרת לבריינפופ תכנים לפרסום באתר, אתה מקנה לבריינפופ רישיון-חינם, שאינו מוגבל במקום ובזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בריינפופ.
יתכן שבעתיד ישמש האתר, בין היתר, כאכסניה לתכנים בתחום החינוך לרבות באמצעות שיתוף בתכנים כאמור בין המשתמשים באתר. השימוש בתכנים יהיה מוגבל לשימוש אישי לצורך מטרות אלה בלבד. אין להעתיק, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בין מסחרית ובין שאינה מסחרית בתכנים מתוך האתר, לרבות:

 • יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר באמצעות יישום מחשב או כל אמצעי אחר;
 • הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנה את עיצובם באתר או מחסירה ו/או מוסיפה אליהם תכנים כלשהם. בנוסף הינך מתחייב/ת כי במידה ותצור/תצרי קישור המפנה לתוכן המופיע באתר, ייעשה הקישור תוך הפניה לכתובת המדויקת של האתר שתופיע במקומה הרגיל. בריינפופ רשאית להורות לך לבטל כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל/י את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה;
 • קישור מהאתר או אל האתר לכל אתר המכיל תכנים פוגעניים לרבות תכנים בעלי אופי מיני בוטה, תכנים המעודדים לאלימות, גזענות או הפליה פסולה, או העשוי להוות בסיס לתביעה אזרחית ו/או קובלנה פלילית ו/או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או מעודד, תומך, מסייע או מנחה ביצוע עוולה נזיקית;
 • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד להוראות חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
 • • כל תוכן הפוגע ו/או העלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של בריינפופ ו/או צד שלישי.

איסור שימוש מסחרי

התכנים והשירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות שימוש בהם, לרבות צפייה, הורדה ו/או הדפסה, הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מבריינפופ.
במידה ורכשת מנוי באתר, כל מנוי מיועד לשימוש האמור בו. כך לדוגמא, המנוי המשפחתי מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואינו מיועד בשום מקרה לשימוש בבית הספר. שימוש כזה מהווה הפרה של תנאי השימוש ומהווה עילה לתביעה משפטית.
הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום או שידול או שכנוע לקנות או למכור מוצרים או לצורך יצירת ושליחת הודעות דואר בעלות תוכן פרסומי. הנך מתחייב בזאת לא להעלות לאתר ו/או לפרסם באתר, או בלינקים לאתרי צדדים שלישיים, ע"י שיבוץ קוד או שליחת הודעות דואר אלקטרוני מהאתר, כל מידע פרסומי שלא יתבקש ו/או שלא אושר מראש, לרבות אך לא רק, מכתבי שרשרת, דואר זבל, תרמית פירמידה או כל מידע פרסומי אחר.
בריינפופ שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת, לנקוט כל פעולה נגד משתמשים שלפי שיקול דעתה הבלעדי של בריינפופ מפרים את תנאי השימוש ועושים שימוש אסור לצרכי פרסום או מסחר כאמור, לרבות להפסיק מתן שירותים, לחסום את הגישה לאתר, לסרב לעלות לאתר מידע כלשהו ו/או לנקוט בהליכים משפטיים.
בריינפופ לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל שימוש לרעה באתר על ידך ו/או ע"י כל צד שלישי לצרכי פרסום כאמור. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה/ו על ידך ומתחייב לשפות את בריינפופ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה שלך בהעלאת מודעת פרסום באתר ללא הסכמת בריינפופ, תשלם לבריינפופ באופן מיידי וללא דחיות פיצוי מוערך ומוסכם של 50,000 ₪, ובכל מקרה של הפרה שלך במשלוח הודעות דואר אלקטרוני דרך שימוש בכתובות המפורסמות באתר ו/או דרך לינקים ישירים באתר, תשלם לבריינפופ באופן מיידי וללא דחיות פיצוי מוערך ומוסכם של 15,000 ₪ בגין כל פנייה אסורה כאמור.

שיפוי

מבלי לגרוע מכל סעד אחר, הנך מתחייב לשפות את בריינפופ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

שירותים הטעונים רישום

חלק מהתכנים והשירותים באתר טעונים הרשמה. במידה והנך קטין, הנך נדרש לקבל הסכמת הוריך או אפטרופוסך. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או במקרה של מתן שירותים בתשלום, פרטי כרטיס האשראי שברשותך. בלא למסור את הנתונים המתבקשים באתר, לא תוכל להירשם לתכנים והשירותים הטעונים רישום. בנוסף, בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד/הקפידי להחליף את הסיסמא מדי פעם בפעם.
בריינפופ רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית בריינפופ לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • פעלת בזדון על מנת לשבש את פעילות האתר או מאגר הנתונים המשמש אותו;
 • פעלת ו/או נמנעת מלפעול בזדון או באופן אחר הפוגע או עלול לפגוע בבריינפופ, בעובדיה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;
 • פעלת באמצעות האתר או ניסית לפעול כאמור לשם ביצוע או כדי לנסות לבצע עבירה או עוולה על פי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל;
 • עקב הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • במקרה שתנקוט בפעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להשתמש בשירות בכל דרך שהיא;
 • עקב העברת שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי בניגוד לתנאי השירות בו השתמשת;
 • עקב חסימת או הגבלת השימוש כרטיס האשראי שברשותך בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • עקב חוב כספי שלך לבריינפופ או לכל תאגיד בשליטתה שלא נפרע בעיתו.

שירותים בתשלום

בריינפופ מחייבת בתשלום תמורת השימוש בחלק מהתכנים והשירותים המוצעים באתר. תשומת לבך כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת ישראל.
תעריפי השירותים מפורסמים באתר. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. בריינפופ רשאית לעדכן ו/או לשנות את תעריפי השירותים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה. בנוסף לזכותה של בריינפופ לשנות את תעריפי השירותים, רשאית בריינפופ לשנות או לעדכן את סוג המנוי ו/או את מספר התשלומים, וזאת בכפוף לפרסום השינוי באתר. במידה והנך מנוי במועד השינוי, בריינפופ תשלח אליך הודעה בדבר השינוי בדוא"ל.

המנוי בלתי תלוי בהיקף הצריכה ו/או השימוש ולא ניתן לקבל החזר כספי לתקופה בה לא נעשה שימוש באתר. בנוסף, כל התשלומים לאתר הם תשלומים מראש המתבצעים בהתאם לסוג המנוי ואינם ניתנים להחזרה (למעט אם בוטל תוך 14 ימים מיום ההזמנה, כמפורט להלן במדיניות הביטול).

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, כפי שתקבע בריינפופ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מנוי שנתי לבית הספר או מנוי שנתי פרטי ניתן לרכוש גם באמצעות המחאה. לשם כך יש ליצור עמנו קשר באמצעות המייל: service@brainpop.co.il. במידה והנך רוכש מנוי באמצעות כרטיס אשראי, הנך נדרש להזין את מספר כרטיסך ופרטיו במקום המיועד לכך.
רק לאחר שבריינפופ ו/או חברת הסליקה מטעמה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבונך בהתאם לשירותים שהזמנת. למען הסר ספק, יובהר, כי מתן השירותים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
כדי שנוכל לספק לך את השירותים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט בבריינפופ ו/או חברת הסליקה מטעמה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי בריינפופ. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המנוי, מחירו או בכל פרט אחר, תהא בריינפופ רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
אם מסיבה כלשהו לא יכובד התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, לבריינפופ עומדת הזכות להקפיא את המנוי או לבטלו ובכך לבטל הסכם תנאי שימוש זה, ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, בריינפופ אינה יכולה להבטיח את מתן השירותים. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או על פי הוראות כל דין.

בריינפופ ו/או מי מטעמה עושה שימוש באמצעי הצפנה, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת והעומדים בתקן PCI. על אף אמצעי אבטחת המידע באתר כאמור, מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לאתר, ועובדה זו מובהרת לך על מנת שתבחר האם ברצונך למסור את פרטיך באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטיך עקב חדירת צד ג' לאתר ו/או מכל סיבה אחרת, לא תחול על בריינפופ כל אחריות לפיצוי, ולכן מופנית תשומת ליבך לנושא זה מראש.

בתשלום בכרטיס אשראי, המנוי יחל ביום ההצטרפות, ויהיה בתוקף למשך תקופת המנוי. חידוש המנוי יתבצע במועד קבוע לפי מועד הרכישה. לדוגמא, לקוח שביום 13.10.11 רכש מנוי חודשי מתחדש, חידוש המנוי שלו יתבצע כל חודש, ביום ה-13 לחודש העוקב. לקוח שרכש מנוי שנתי ביום 13.10.11, יוכל להשתמש באתר עד ליום 12.10.12 בחצות. מנוי שנתי, הנרכש באמצעות כרטיס אשראי, אינו מתחדש באופן אוטומטי, והודעה לקראת סיום המנוי תשלח במייל. על מנת לחדש את המנוי יש להיכנס לאתר ללחוץ על כפתור "חידוש מנוי" ולהמשיך על פי ההוראות.

מדיניות ביטול מינוי

הנך רשאי לבטל הזמנה לרכישת מנוי תוך 14 יום ממועד הזמנת השירות (להלן: "תקופת ההזמנה") באמצעות הודעת ביטול למחלקת שירות הלקוחות, בעל פה בטלפון 03-6878989 בימים א’-ה’, 9:00-16:00, או בכתב בדוא"ל דרך האתר בלינק lomdim.brainpop.com/contact או לכתובת service@brainpop.co.il או בפקס 03-6885970 או בדואר רשום לכתובת מיטב 11, תל אביב 67898. בהודעת ביטול עליך לפרט את שמך, וכתובת הדוא"ל, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור, פרט מזהה נוסף של הסיסמה של המנוי.במקרה של ביטול כאמור, בריינפופ תבטל את חיובך, ותמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.

למעט האמור לעיל, רכישת מנוי שנתי כרוכה בהתחייבות לתקופה קצובה של שנה ולא ניתן להפסיק את המנוי באמצע התקופה.

מנוי מתמשך לתקופה שאינה קצובה (בתשלום חודשי) ניתן לביטול באמצעות הודעת ביטול למחלקת שירות הלקוחות, בעל פה בטלפון 03-6878989 בימים א’-ה’, 9:00-16:00, או בכתב בדוא"ל דרך האתר בלינק lomdim.brainpop.com/contact או לכתובת service@brainpop.co.il או בפקס 03-6885970 או בדואר רשום לכתובת מיטב 11, תל אביב 67898. בהודעת ביטול עליך לפרט את שמך, וכתובת הדוא"ל, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור, פרט מזהה נוסף של הסיסמה של המנוי. המנוי יזוכה בחלקו היחסי של החיוב החודשי של דמי המינוי, בהתאם למועד כניסתה לתוקף של הודעת הביטול.

לבריינפופ עומדת הזכות, בכפוף לשיקול דעתה, לבטל או להשעות בצורה מיידית וללא הודעה מראש גישה של המנוי לחלקים מן האתר או לכולו במקרים הבאים: (1) טרם שולם התשלום בגין המנוי; (2) בכפוף להחזר בגין החלק היחסי ששולם בגין המנוי; או (3) במקרים של הפרת תנאי השימוש.

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים כשירות לגולשי האתר וכן לתכנים שמקורם במשתמשי האתר, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים), ושירותים אחרים המאפשרים למשתמשים להזין לאתר תכנים למען הנוחות של מבקרי האתר. בריינפופ אינה מאשרת אתרים אלה או את המידע, תכנים, מוצרים או שירותים המופיעים או נגידים באמצעותם, והשימוש בהם לרבות קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים הינם על אחריות הגולש בלבד. אין לחברה כל שליטה על תכני האתרים האחרים ולתכנים המתפרסמים על ידי המשתמשים באתר ובריינפופ אינה מציגה כל מצג בקשר לתוכנם. עצם הקישור לאתר או הצגת תוכן שנכתב על ידי משתמש אינו מלמד על יחסי חסות ו/או שליחות ו/או על תמיכה בדעה ו/או הסכמה לעובדה המצוינת בהם. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת על כך כי תוכן האתר המקושר מהימן, מלא או עדכני.
האתר רשאי, אך לא חייב, לבדוק את הקישורים שיועלו לאתר לפני פרסומם. בדיקות כאלה, יכול ותעשנה על מנת למנוע פרסום תכנים פוגעניים, איומים, ביטויים של גסות רוח, פגיעה בפרטיות וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. בנוסף שומר האתר לעצמו את הזכות למנוע פרסומם של תכנים נוספים ממשתמש שפרסם תכנים פוגעניים או בלתי חוקיים כאמור.
יתכן והאתר יציע מנוע חיפוש שיאפשר למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל ובאתר בפרט. מרבית המידע והתכנים כאמור אינם מתפרסמים על ידי האתר או מטעמו ואין ביכולתו של האתר לשלוט על תוכן הדברים המתפרסמים או לפקח עליהם.
בריינפופ לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את בריינפופ בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

העלאת מידע לאתר

יתכן ובעתיד תוכל להעלות מידע לאתר. העלאת תוכן על ידך לאתר מותנית בהצהרתך כי אינך מעלה את התוכן מטעמים מסחריים כלשהם, זולת למטרות האתר ובהתאם לתנאיו, וכי המידע הנזכר בתוכן שהעלית הוא נכון ומדויק למיטב ידיעתך, וכי אין בכוונתך לבצע מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא. החלטת בריינפופ לפרסם תוכן שמסרת יכול ותיעשה תוך עריכת התוכן על פי שיקול דעתו המוחלט של בריינפופ. בנוסף הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

 • העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
 • האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, או ביטוי פוגע אחר;
 • הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;
 • העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; או
 • הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא.
בריינפופ אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בריינפופ שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת, לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של בריינפופ מפר את תנאי השימוש.

הצהרת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, בריינפופ ו/או מי מטעמה, מסירים מעצמם כל אחריות ישירה או עקיפה בנוגע למידע, שירותים או תכנים המופיעים באתר, לרבות אחריות עקיפה לכל נזק מסחרי או גופני. כל המידע, תכנים ושירותים המתפרסמים באתר ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, לרבות אך לא רק, ללא אחריות בקשר לבעלות ו/או לכל טענה אחרת, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין החל על ההסכם או אחריות שבריינפופ נטלה במפורש. לא תהיה לבריינפופ ו/או לכל צד ו/או גוף שכלל מידע באתר, כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי.
מובהר, כי כתנאי יסודי להסכם זה הנו שאתה מסכים מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותך האישית בלבד. בריינפופ אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.
מובהר, כי בריינפופ לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכנים ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת התכנים ו/או השירותים על ידי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ובריינפופ אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל לרבות נזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש וכן לדיוק ואמינות התוכן והצורה, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

הגבלת אחריות

בכל מקרה לא יהיו בריינפופ או ספקיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, נסיבתי, מופתי או משמעותי, או כל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן שימוש, נזק מסחרי, אובדן מידע או השקעה, שפיט או אחר, בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, אחריות מוצר או אחר, גם אם הוזהר מפני אפשרות לנזק כזה. בכל מקרה, אחריותה של בריינפופ למוצרים והשירותים הנמכרים באתר, אחריותה המפורשת מוגבלת להחלפת מוצרים פגומים, או לבחירת בריינפופ, להחזר כספי בגובה סכום הקנייה המקורי. הנך מודע ומסכים לכך כי התנאים הנ"ל הם יסודיים להסכם כולו, והאתר אינו ניתן לשימוש ללא מגבלות אלה. יתכן כי ישנם חוקים המתייחסים להגבלות אחריות אלו.

מדיניות פרטיות

על הגנת הפרטיות יחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר, כפי שמעודכנים מעת לעת, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הללו. בריינפופ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך למדיניות המעודכנת.

שינויים באתר

לבריינפופ ו/או מי מטעמה עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, היקפם וזמינותם, מבנה האתר, מראהו, עיצובו, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בריינפופ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
בנוסף, בריינפופ רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את השירותים בכל עת לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית בריינפופ להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. ככל ובריינפופ תחליט על הפסקת מתן השירותים באתר, תינתן על כך הודעה בעמוד הראשי של האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק בריינפופ את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בריינפופ עשויה לשנות הסכם זה בכל זמן, והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים בתנאי השימוש יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם באתר. לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אין לך זכות להשתמש בתכנים ובשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר.

שותפים

בריינפופ מקיימת מעת לעת שיתופי פעולה עם גורמים שונים ("שותפים"). מובהר בזאת כי אחריות של בריינפופ מוגבלת אך ורק לתחומי פעילותה ולתכניה ובקשר לרכישת מנוי לאתר בריינפופ. האחריות הישירה והמלאה בקשר לפעילות שותפים, אשר בין השאר מוצגת באתר ולרבות – אך לא רק - לכל תוכן חיצוני ו/או מידע חיצוני ו/או רכישת מנויי, הנה של השותף.

הדין החל וסמכות השיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר לשימוש בבריינפופ ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי בריינפופ ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה יובאו בפני שופט שמקום מושבו בת"א.

השם בריינפופ הוא סימן רשום של חברת בריינפופ ישראל בע"מ. סימנים מסחריים אחרים באתר הינם רכושם של בעליהם החוקיים.