מדיניות הפרטיות

עודכן לאחרונה ביום 1 בינואר, 2012.

סביבת גלישה בטוחה לילדים
אנו בבריינפופ דבקים ביעדים ובהנחיות חקיקה של גופים כמו:

 • COPPA - Children's online privacy protection act of 1998
 • CME – The center for media education
 • CARU – The children advertising review unit
וגופים נוספים המקדישים את זמנם ליצירה של סביבת גלישה באינטרנט בטוחה לילדים.שמירת מידע

במידה והנך ילד/ה מתחת לגיל 14 איסוף מידע עליך כפוף להסכמת הוריך או אפטרופוסך, ובמידה והנך קטין/נה מתחת לגיל 18, איסוף מידע רגיש עליך כפוף להסכמת הוריך או אפטרופוסך. במידה והנך יודע/ת על מידע הנשמר על קטין/נה מתחת לגיל 14 או מידע רגיש הנשמר על קטין/נה מתחת לגיל 18, וזאת ללא הסכמת הוריו/ה או אופוטרופסיו/ה, אנא צור/י קשר עם בריינפופ בדוא"ל :service@brainpop.co.il.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך ועל הרגלי הגלישה שלך, מידע שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. ככל ובריינפופ תשמור את המידע האמור, היא תעשה זאת במאגריה ו/או במאגרי ספקיה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה למנויים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וכן כדי למקד את השירותים והתכנים על מנת שיענו על צרכיהם של המשתמשים. יצוין כי בעיקרו ייעשה שימוש זה באמצעות מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
 • האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. יודגש כי בריינפופ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ללא קבלת הסכמתך.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך).
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי באופן שאינו חושף את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש אלה וכן למטרות אליהן תיתן את הסכמתך.
יתכן שבעתיד בריינפופ תאפשר לך להוסיף תכנים באתר. התכנים שתמסור לפרסום יהיו נגישים לכל משתמשי האינטרנט, לפיכך אנו ממליצים שתשקיע/י מחשבה טרם פרסום התכנים ובפרט טרם מסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון). בנוסף אנו ממליצים לנקוט משנה זהירות בשימוש ובפעולות שתעשה/י בתכנים שתקבל ממשתמשים אחרים בעקבות השימוש באתר.
לתשומת ליבך, לצד התועלות הרבות שניתן לעשות מהמידע באינטרנט, אורבות סכנות שמקורן בשימוש לרעה על ידי משתמשים במידע ובייחוד במידע אישי, כלכל/י צעדייך בהתאם!
בריינפופ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, למעט במקרים המפורטים להלן:
 • כאשר העברת הפרטים האישיים מתחייבת לצורך מתן שירות אותו ביקשת לקבל מהאתר בין אם השירות ניתן על ידי בריינפופ ובין אם הוא ניתן על ידי שותף מסחר;
 • לצורך אכיפת הסכם זה;
 • בהתאם לצו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • במקרה שחשיפת הפרטים תידרש לבריינפופ לצורך בירור מחלוקת או טענה בנוגע לשימושך באתר וכן לצורך ניהול הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בריינפופ ו/או בין צד שלישי ובין בריינפופ בקשר לשימוש שעשית באתר;
 • בכל מקרה בו תסבור בריינפופ כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו או רכושו של אדם; וכן,
 • בריינפופ תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות קשורות לה וכן - ככל ופעילות האתר תופעל ברבות הימים בידי תאגיד אחר בעקבות מיזוג
  ו/או ארגון מחדש - לתאגיד שיפעיל את אתר האינטרנט, ובלבד שהשימוש במידע ייעשה רק על-פי הוראות מדיניות הפרטיות של תנאי שימוש אלה.

Cookies

האתר עושה או עלול לעשות שימוש בקבצים מסוג "Cookies", על מנת לשפר את המהירות והיעילות של השימוש במערכת ע"י המשתמשים וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים והתאמת התכנים להעדפותיך האישיות. ה- Cookies אינם חושפים כל מידע אישי על המשתמש לצדדים שלישיים והמשתמש יכול למחקם מהדיסק הקשיח בכל עת. עם זאת, אנו ממליצים כי לא תמחק קבצים אלה ו/או תשנה את הגדרות הדפדפן אם אינך משוכנע/ת שרשמת תחילה את כל הפרטים האגורים בהם ודרושים לך במקום בטוח. בהסכימך להסכם זה, אתה מתיר לבריינפופ להשתיל Cookie במחשבך, להשתמש במידע האגור בו ולזהותך על פיו.

שירותים של צדדים שלישיים

יתכן כי חלק מהשירותים באתר יינתנו באמצעות שותפים עסקיים של בריינפופ, ויתכן כי שותפים עסקיים אלה אוספים נתונים בדבר המשתמשים באתרי האינטרנט אותם הם מפעילים אינם כפופים למדיניות שמירת הפרטיות של בריינפופ. לפיכך, אנו ממליצים כי תתעדכן במדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו.

חסינות אבטחת המידע הפרטי

בריינפופ פועלת ותפעל על מנת לאבטח את המידע שיגיע לרשות האתר מהמשתמשים, ואולם אין בפעילות זו כדי להבטיח שלא תתרחש חדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר. לפיכך, בריינפופ אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בריינפופ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך למדיניות המעודכנת.

פרטי קשר

ככל ויש בידך מידע בדבר הפרה כלשהי של מדיניות הפרטיות ו/או בדבר שימוש קטין/נה באתר ללא פיקוח הורה או מורה או ללא הרשאה של הורה ו/או ככל והנך הורה או אפוטרופוס של קטין/נה אשר עושה שימוש באתר והנך מעוניין/ת בהסרת מידע כלשהו בדבר הקטין/נה ו/או בכל שאלה אחרת בנוגע למדיניות הפרטיות, אנא צור/י קשר עם בריינפופ בדוא"ל: service@brainpop.co.il.