BrainPOP
מחקר ברק ודורי, הטכניון (1)
המחקר שערכו ד"ר מירי ברק ופרופ' יהודית דורי מהטכניון, בדק את השפעת שילוב סרטוני בריינפופ על תהליכי הוראה/למידה בשיעורי מדעים. מהמחקר עולים שלושה ממצאים מרכזיים:
א. שיפור מיומנויות חשיבה. שילוב סרטוני בריינפופ בשיעור משפר משמעותית יכולות קוגניטיביות כגון הבנה, יישום והנמקה.
ב. מוטיבציה ללימודי מדעים. שילוב סרטוני בריינפופ בשיעור מגביר משמעותית את המוטיבציה של התלמידים ללמוד מדעים.
ג. צמצום פערים בכיתה. בכיתות שבהן ההוראה/הלמידה משלבת סרטוני בריינפופ, יש נטייה לצמצום פערים בהישגים בין תלמידים מצטיינים לחלשים.
מחקר רוזן, אוניברסיטת חיפה (2)
במחקר שערך ד"ר יגאל רוזן מאוניברסיטת חיפה נבדקו ההשפעות של שימוש בסרטוני בריינפופ על תהליכי למידה/הוראה בקרב תלמידי יסודי ובקרב תלמידי חטיבות הביניים. מסקנות המחקר מצביעות על שני ממצאים עיקריים:
א. שילוב סרטוני האנימציה של בריינפופ בשיעור משפר משמעותית את מיומנויות החשיבה מסדר גבוה, הן בקרב תלמידי יסודי והן בקרב תלמידי חטיבת ביניים.
ב. שילוב סרטוני האנימציה של בריינפופ בשיעור מגביר משמעותית את המוטיבציה ללמוד מדעים, הן בקרב תלמידי יסודי והן בקרב תלמידי חטיבת ביניים.
1. המחקר נערך בשנה"ל תשס"ט ב-17 בתי ספר שש שנתיים בעיר חולון. ב-11 מהם שולבו סרטוני בריינפופ בשיעורי מדע וטכנולוגיה, להלן קבוצת הניסוי, ובשישה בתי ספר למדו בדרך המסורתית ללא שילוב סרטוני בריינפופ, להלן קבוצת הביקורת. סך הכול השתתפו במחקר 2,017 תלמידים, שמתוכם נבחר מדגם מייצג לניתוח של 1,335 תלמידים.

2. המחקר נערך בשנה"ל תשס"ח בשמונה בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים על סך כולל של 418 תלמידים. המחקר התבסס על שיטת מחקר כמותית-ניתוח סטטיסטי, ונתמך בשיטות מחקר איכותניות כגון ראיונות עם תלמידים, עם מורים ותצפיות.