BrainPOP
פעילות לחנוכה - ניצחון האור על החושך

פעילות לחנוכה - ניצחון האור על החושך בהשראת הפעילות של מרכז יש"י - סדנת כתיבה שבה סרטוני בריינפופ שימשו כהשראה ליצירה, אנו מציעים לחבר את התלמידים לערכים של חג החנוכה במתכונת של פעילות יצירתית דומה.


חג החנוכה הקרב ובא ידוע גם כחג האורים, וזו הזדמנות לדון עם התלמידים במוטיבים של אור וחושך בעולמנו. נקביל בין האור והחושך לטוב ורע, בין לנכון ולא נכון, בין צדק לרשע. נדון גם במשמעות של האור והחושך בתחום המדע והאמנות, תוך הכנת יצירות שונות. בפתיחת הפעילות נציג לתלמידים את הסיפור ההיסטורי של חג החנוכה, בעזרת סרטון החשמונאים, ואת הקשר שבין חנוכה לאור באמצעות הסרטון חנוכה - חג האור. נשאל את התלמידים על משמעות האור בחג החנוכה. מדוע לדעתם חנוכה נקרא חג האורים, ומהם מרכיבי "האור והחושך" בחג זה. נסביר להם את המטאפורה של אור וחושך בהקשר ההיסטורי של מרד החשמונאים ביוונים. לאחר מכן נחלק את התלמידים לקבוצות לפי תחומים של תוכן. כל קבוצה תחקור באמצעות סרטוני בריינפופ היבטים שונים של "אור וחושך בעולמנו".

פעילות לחנוכה - ניצחון האור על החושך


פעילות לחנוכה - ניצחון האור על החושך
"האור והחושך" בהיסטוריה של העולם

נבקש מהתלמידים בקבוצה זו לצפות באחד הסרטונים הבאים, המציגים היבטים של "ניצחון האור על החושך", כלומר ניצחון הטוב על הרע בהקשר של תופעות ההיסטוריות: עבדות, מלחמת העולם השנייה, פיגועי 11 בספטמבר.
לאחר הצפייה בסרטון ננחה את התלמידים לסדר בטבלה את מרכיבי "האור" מחד, ואת מרכיבי "החושך" מאידך. ננחה אותם לשייך ל"אור" את התכונות הבאות: טוב, נכון, צודק. לעומת זאת, ל"חושך" נשייך את התכונות רע, שקרי, רשע, על פי ההקשר של הסרטון שבו צפו. בעקבות הצפייה בסרטון נבקש מהתלמידים לבטא את תחושותיהם בכתיבה (שיר או סיפור) או ביצירה אמנותית (ציור/מיצג), תוך שהם משתמשים בהיבטים של אור וחושך בתוצר שלהם. התוצר יכול להיות אישי או שיתופי.

פעילות לחנוכה - ניצחון האור על החושך
"האור והחושך" בתחומי המדעים השונים

האור והחושך עומדים בבסיסם של תופעות מדעיות שונות בעולמנו. נבקש מהתלמידים בקבוצה לצפות באחד הסרטונים הבאים: השמש, הצל, שעון קיץ ושעון חורף. לאחר הצפייה נבקש מהם לסכם בקצרה את הקשר בין אור לחושך כפי שהוצג בסרטון שבו צפו. התלמידים יכולים לסכם באמצעות כתיבה, ציור או תרשים, או הדגמה במיצג פיזי.

פעילות לחנוכה - ניצחון האור על החושך
האור והחושך באמנות - בציורי האמנים האימפרסיוניסטים

פעילות לחנוכה - ניצחון האור על החושך ננחה את התלמידים בקבוצה זו לצפות בסרטון האימפרסיוניזם. רבים מהציירים האימפרסיוניסטים ציירו את השינויים שחלים בטבע בעקבות שינויים באור השמש. לסיכום למידתם מהסרטון נבקש מהתלמידים לכתוב שיר או סיפור המתאר את השפעתם של האור והחושך על ציורי האימפרסיוניסטים, או לצייר מראה מסוים בטבע כפי שנראה לדעתם בשעות שונות של היום.פעילות ירושלים אתם מוזמנים לשלוח אלינו את העבודות של התלמידים שלכם, ונשמח לפרסם את הנבחרות שבהן
בדף הפייסבוק של בריינפופ. בהצלחה!

לתגובות - service@brainpop.co.il.ברייפופ - דף הבית
ברייפופ - לכל הגיליונות
ברייפופ - שלח לחבר
ברייפופ - הדפס