BrainPOP
‏מרפ"ד, פסג"ה ומה שביניהם

בביקור מקרי באחד ממרכזי פסג"ה אי שם בארץ, הבחנו בשלטים הנושאים שני שמות של המוסד: ‏‏"מרפ"ד" הוותיק ו"פסג"ה" החדש. "מה זה?" שאלנו כשנכנסנו, התשובות שקיבלנו היו מוזרות, ‏מעין הרמת כתפיים וחיוך ו... "זה אותו דבר, אתם יודעים... שמות חדשים". ‏
טוב, אז החלטנו לבדוק קצת את העניין: שמות חדשים למוסדות קיימים באים להצביע על שאיפה ‏לשינוי. מהו השינוי הזה, והאם הוא שינוי לטובה?‏
בסוף שנות ה-50 הוקמו מרכזים פדגוגיים ברחבי הארץ, כדי לשמש כמרכזי הדרכה ‏והשתלמות לעובדי הוראה, וכמוקד לפיתוח אמצעי הוראה וטכנולוגיה חינוכית. בפועל שימשו ‏המרפ"דים כמרכזי משאבים שבהם כתבי עת, ספרים, סרטים ואמצעי המחשה שונים. למרות ‏קיומן של השתלמויות למורים במרפ"דים, הייתה תחושה שנדרש שינוי משמעותי בהכשרת עובדי ‏הוראה. ‏
בעקבות ועדת "מחר 98" מ-1992, הוקמו מרכזי מורים אזוריים. הוועדה המליצה על ‏‏"הפעלתם של מרכזים אזוריים לתמיכה בנושאים מתמטיקה, מדע, טכנולוגיה ומחשבים", ומרכזי ‏המורים מוקמו בסמוך למוסדות להשכלה גבוהה, והוצגה המטרה של העמקת הידע הדיסציפלינרי ‏של המורים. ברחבי הארץ נפתחו מרכזי מורים אזוריים אשר חלקם תפסו את מקום המרפ"דים, ‏אך חלקם נוספו למרפ"דים הקיימים. נוסף על כך, הוקמו מרכזי מורים ארציים בתחומי הדעת ‏השונים. עם פתיחת מרכזי המורים בשנות ה-90 הוזרמו אליהם כספים רבים, ולמורים רבים ניתנה ‏אפשרות להשתלם בקורסים איכותיים ומעמיקים. מנגד, התעוררה בעיה חדשה, והיא שלא תמיד ‏נוצר חיבור בין התוכן האקדמי המעמיק שהועבר בהשתלמויות לבין יישומו הפדגוגי בבית הספר.‏
נוסף על כך, כמו תמיד מקור התקציבים הוא מקור לבעיה לא קלה. בעוד שהמרפ"ד היה ‏ישות עירונית המתוקצבת על ידי הרשות המקומית שסיפקה את התשתיות (ההשתלמויות היו ‏בתקצוב משרד החינוך), הייתה הכרה בחשיבות של הצמדת מרכזי המורים למוסדות להשכלה ‏גבוהה. לדוגמה, מרכז המורים הארצי למתמטיקה הוצמד לטכניון, ומרכז המורים הארצי למדעים ‏בבתי הספר היסודיים הוצמד לאוניברסיטת תל אביב. המרכזים, המתוקצבים על ידי משרד ‏החינוך, הם יחידות המשויכות לאוניברסיטאות. ‏
לפיכך, אט אט נוצר מצב של כפילות בפעילות של המרפ"דים ומרכזי המורים האזוריים. יתרה מזו, ‏מרכזי המורים החלו להקים לעצמם מרכזי משאבים והכפילות רק גדלה. עם זאת, היו מרכזי ‏מורים שתפקדו בתוך המרפ"ד, ועל כן במקומות אלה לא נוצרה חפיפה. ‏
בתחילת שנות ה-2000 גברה הביקורת על הכפילות, ונולד הרעיון של מרכז פסג"ה (פיתוח ‏סגלי הוראה) כמרכז שיאחד את שני הגופים. איחוד חלק מהמוסדות למרכזי פסג"ה נראה פתרון ‏הגיוני, אולם בפועל חלה ירידה בתקציבים ובשעות ההשתלמויות ואיכותן. היום יש בהשתלמויות ‏פחות מרצים חיצוניים, והחלום של קירוב המורים לעולם האקדמי וליטוש הפרופסיונליות ‏המקצועית הולך ומתפוגג, וחבל. ‏

נוסף על כך, כמו תמיד מקור התקציבים הוא מקור לבעיה לא קלה. בעוד המרפ"ד הוא ישות ‏עירונית בתקצוב הרשות המוניציפלית (ההשתלמויות בתקצוב משרד החינוך) שסיפקה את ‏התשתיות, מרכזי המורים היו בתקצוב משרד החינוך ונחשבו ליחידות המשויכות לאוניברסיטאות, ‏בשל ההכרה בחשיבות של הצמדת מרכזי המורים למוסדות להשכלה גבוהה. לדוגמה, מרכז ‏המורים הארצי למתמטיקה הוצמד לטכניון, ומרכז המורים הארצי למדעים בבתי הספר היסודיים ‏הוצמד לאוניברסיטת תל אביב. ‏


ברייפופ - דף הבית
ברייפופ - לכל הגיליונות
ברייפופ - שלח לחבר
ברייפופ - הדפס