BrainPOP

הנושא: שיגור חללית ישראלית לירח

תחום הדעת: מדעים

סרטונים: ספייס איי-אל

נושא השיעור שיגור חללית ישראלית לירח.
רצף מתוך תוכנית הלימודים מדעי כדור הארץ והיקום - אמצעים טכנולוגיים לחקר החלל
שכבות גיל ו'
משך יחידת הלימוד שני שיעורים רצופים, 90 דקות.
רציונל למורה בשיעור זה התלמידים ייחשפו לפרויקט ייחודי, שבו אנשי מחקר ופיתוח, סטודנטים ותלמידים פועלים כדי לשגר את החללית הישראלית הראשונה לחלל.
השיעור הוא שיעור מתוקשב, לכן יש לדאוג לחדר מחשבים או למחשבים ניידים לשיעור.
מטרות תוכן • לימוד ההתפתחות הטכנולוגית בנושא חקר החלל.
• הכרת האתגרים העומדים בפני שיגור חללית לחלל.
• חיפוש ומציאה של פתרונות אפשריים לאתגרים אלו.
מושגים ספייס איי-אל, ירח, חללית, כוח המשיכה, קרינה, לוויין.
מיומנויות חשיבה: השוואה, פתרון בעיות, העלאת אפשרויות, טיעון, מיון, ניתוח והסקת מסקנות, בחירה בין חלופות.
מחשב: חיפוש מידע.
אוריינות: ייצוג מידע, עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצלבת נתונים, הצגת ממצאים.
כישורי עבודה בצוות: האזנה, הקשבה, מתן משוב לעמית, ביקורת.
רצף השיעור 1. נכיר את פרויקט איי-אל באמצעות שקף.
2. נאתר את האתגרים בפרויקט.
3. נעבוד בקבוצות: נחפש מידע, וננסח פתרונות אפשריים.
4. נציג את הפתרונות בפני הכיתה.
5. נסכם את השיעור בחשיבה על חשיבה יצירתית.
חומרים נוספים למידה בקבוצות, למידה באמצעות מחשב.
תוצרי למידה דף עבודה.

מהלך השיעור

מהלך ההוראה תיאור הפעילות זמן
פתיחה נציג את פרויקט ספייס איי-אל באמצעות דף להקרנה.
נאתר את האתגרים העומדים בפניהם של החוקרים והמפתחים, בניסיונם לשגר חללית ישראלית לחלל.
20 דק'
גוף השיעור נבקש מהתלמידים לדמיין שאנחנו צוות הפיתוח של החללית. כדי למצוא פתרונות לאתגרים השונים, נתחלק לקבוצות.
כל קבוצה תקבל דף עם אתגר אחד. על הקבוצה לחבר מאגר שאלות. מאגר השאלות משמש בסיס לחיפוש באינטרנט. זה הזמן לדבר עם התלמידים על החשיבות בשאילת שאלות. השאלות מאפשרות לנו לדעת מה אנחנו מחפשים, וממקדת את העבודה שלנו.

בשלב הבא, כל קבוצה תחפש באינטרנט את התשובות לשאלות שחיברה. לתלמידים שאינם מאומנים בחיפוש ברשת, מומלץ להכין רשימה של אתרים מומלצים לחיפוש המידע.

כאן הסתיימה העבודה מול המחשב. כל קבוצה תציג בקצרה בפני הכיתה את השאלות ששאלה, ואת התשובות שמצאה. אם לא נמצאו תשובות, קבוצות אחרות יכולות לסייע, בתנאי שהן מצאו את התשובות לשאלות. כעת נסביר לתלמידים שכל קבוצה תחשוב על פתרון אחד לאתגר שהוצג בפניה. כעת יעברו הדפים בין הקבוצות השונות. את הפתרונות האחרים ישלימו קבוצות אחרות.

כל קבוצה תקבל את הדף שלה חזרה. הקבוצה תדון בפתרון לאתגר שנראה לה המתאים ביותר להציג בפני הכיתה.
נחלק לתלמידים דף עבודה. כל קבוצה תציג את הפתרון שבחרה.
כל התלמידים ימלאו את העמודה הראשונה בטבלה.
נקרין את הסרטון ספייס איי-אל. נשלים את הטור השני בטבלה. נבקש מהתלמידים לענות על השאלות לסיכום.
60 דק'
סיכום נבדוק את תשובות התלמידים, ונדון בסוגיות העולות מהתשובות. 10 דק'
המשגה ספייס איי-אל, ירח, חללית, כוח המשיכה, קרינה, לוויין.
יישום מציאת פתרונות ייחודים לאתגרים השונים.
עבודה פרטנית/עבודה בקבוצות עבודה בקבוצות: למידה שיתופית מול המחשב.
עבודה פרטנית: דף עבודה
העשרה הידעתם: בסך הכול נחתו על הירח שש חלליות - אפולו 11, 12, 14, 15, 16 ו-‏17. על הירח צעדו 12 אנשים: מאפולו 11: ניל ארמסטרונג
ובאז אולדרין. מאפולו 12: צ'רלס קונראד אלן בין. מאפולו 14: אלן שפרד ואדגר מיטצ'ל. מאפולו 15: דיוויד סקוט וג'יימס אירווין. מאפולו 16: ג'ון יאנג וצ'רלי דיוק. מאפולו 17: יוג'ין סרנן והריסון שמיט.
הרוסים מעולם לא הנחיתו חללית מאוישת על הירח.
סיכום ורפלקציה חשיבה זו? מה היתרונות של דרך חשיבה זו?

משאבים נוספים
דף עבודה לתלמיד Download
דף עבודה לקבוצות Download
דף הקרנה Download